Baofang uglerod grafit elektrod taslamasynyň açylyş dabarasy

HWAPENG kompaniýasynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri “Lanzhou şäheri bilen Hytaý Baowu toparynyň arasynda strategiki hyzmatdaşlyga gol çekişlik dabarasyna, ýagny Baofang uglerod grafit elektrod taslamasynyň açylyş dabarasyna” gatnaşmaga çagyryldy.
“Lanzhou şäheri bilen Hytaý Baowu toparynyň arasynda strategiki hyzmatdaşlyga gol çekişlik dabarasy, Hytaý Baowu toparynyň 130 ýyllygy bellenilmegi we Baofang Carbon 100000 Tons UHP Grafit Elektrod Taslamasynyň açylyş dabarasy” 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda geçirildi.

news

Li Rongcan, Gansu welaýat partiýasy komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy we Lançhouou şäher partiýasy komitetiniň sekretary Zhangan Weiwen, şäher partiýasy komitetiniň sekretarynyň orunbasary we şäher häkimi Hu Wangming, Hytaý Baowu toparynyň partiýa komitetiniň baş müdiri we sekretaryň orunbasary Baýramçylyk we gol çekişlik dabarasyna uly hyzmatdaş, Kuan Kuixing, “Fangda” toparynyň ýerine ýetiriji direktory we prezidenti, Jang Jianzhong, Wang Fangtai we Duan Tingji gatnaşdy.

Baýramçylyk we gol çekişlik dabarasyna HWAPENG we onuň golçur kompaniýalary HWAPENG Heavy Industry, Cloud Imagination Technology we onuň hyzmatdaş hyzmatdaşy Sian Jiaotong uniwersitetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri çagyryldy.
Çäräniň dowamynda HWAPENG-iň ýolbaşçylary we hünärmenleri Baofang uglerod materiallary taslamasynyň HP-H (H) KC ýokary netijeliligini gyzdyrýan ýuwujy sowadyş ulgamynyň ýer şertlerine baryp gördüler we HP-EVC Series Dört silindrli iň täze tehnologiýalary we önümleri alyş-çalyş etdiler. Wakuum basyşyny wibrasiýa emele getiriş ulgamy, HP-H (H) KC-SG seriýasy Baowu toparynyň we Baofang uglerod materialynyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen ýokary täsirli gyzdyryjy dyzlama sowadyş ulgamy we emeli intellekt tehnologiýasy we önümleri ýerinde gözleg we barlag geçirdi. HWAPENG golçur kärhanasy “Shandong Cloud Imagination Technology Co., Ltd.”

Baofang uglerod materiallary, Hytaý Baowu Group we Liaoning Fangda Group tarapyndan bilelikde döredilen kärhana bolup, garyşyk eýeçilik reformasynyň we toplumlaýyn ösüşiň üstünligi.
China Baowu Steel Group Co., Ltd. (China Baowu diýilýär) öňki Baosteel Group Co., Ltd. we 2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda döredilen Wuhan Steel (Group) kompaniýasy tarapyndan bilelikde üýtgedilip guruldy. Taryhy bolup biler 1890-njy ýylda Zhangang Jidong tarapyndan esaslandyrylan Hanyang demir zawodynyň döredilmeginden gözbaş alýar. 2020-nji ýyl onuň 130 ýyllygy.2019-njy ýylda Hytaý Baowu bu pudakda öňdebaryjy ornuny saklaýar, işewürlik we girdeji taýdan dünýäde birinji ýerde durýar we Fortune Global 500-de 111-nji ýerde durýar.

Liaoning Fangda Group Co. Ltd. we söwda we agyr tehnika öndürmek, magdançylyk, söwda we gozgalmaýan emläk bilen doldurylýar.
Baofang taslamasynda HWAPENG HP-H (H) KC seriýaly ýokary täsirli gyzdyryjy dyzlama sowadyş ulgamynyň üstünlikli ulanylmagy we Baofang taslamasynda emeli intellekt tehnologiýasynyň we önümleriniň deslapky tehniki ösüşi we barlagy HWAPENG-iň bolmagy üçin möhüm ädimdir. “Hytaýyň senagat pudagynda sanly we akylly tehnologiýa we enjamlary öňdebaryjy hyzmat üpjün ediji”.


Iş wagty: -anwar-08-2022