POSCO-a degişli RIST tarapyndan saýlanan HP-CPK ýumşadyjy

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda POSCO Koreýa bilen baglanyşykly gözleg instituty bolan RIST, HWAPENG HP-CPK400 laboratoriýa ýugrujy maşynyny ulanyp, täze uglerod materiallary boýunça gözleg geçirmek üçin HWAPENG bilen şertnama baglaşdy.Taslama Koreýa hökümeti tarapyndan goldanýar we POSCO Senagat Ylmy Gözleg Instituty tarapyndan amala aşyrylýar.Dünýädäki önüm tehnologiýasy derejesini giňişleýin deňeşdirenden soň, HUAPENG taslamanyň gözleg işleriniň “ýugrulmagy” üçin enjam üpjün ediji hökmünde saýlanýar.

Günorta Koreýa POSCO Senagat Ylmy Gözleg Instituty (RIST), POSCO tarapyndan 1987-nji ýylda döredilen senagat ylym we tehnologiýa gözleg institutydyr. Gözleg ugurlary täzelenýän energiýa, akylly set, atmosfera bejergisi (bölejikleriň zyňyndylaryny azaltmak), täze materiallar (energiýa saklaýyş materiallary, uglerod) süýüm) we ş.m. Günorta Koreýanyň we POSCO bilen baglanyşykly ugurlaryň köp ýyllaryň dowamynda ylmy we tehnologiki ösüşine möhüm goşant goşdy.

POSCO Günorta Koreýada belli kärhana.Onuň işi polat, E & C, täze energiýa we täze materiallary öz içine alýar.2020-nji ýylda amal girdejisi 55,6 milliard ABŞ dollaryna ýeter we “Fortune 500” -de 194-nji orunda durýar.

POSCO taslamasynda HP-CPK ýugrujynyň ulanylmagy HWAPENG-iň tehnologiýasynyň we hyzmatynyň halkaralaşmagynyň tassyklamasydyr.Sebitleýin toplumlaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamasyna (RECP) gol çekmegiň fonunda HWAPENG-iň “bazary halkaralaşdyrmak” strategiýasyny durmuşa geçirmegi üçin esasy başlangyç nokady.

Üstünlikler bizi begendirýär, ýöne olar bizi saklamaz;Zalym bazar güýçli we egsilmez erkimizi peseltdi.Garmonly we ýyly gurşaw we ýokumly toprak üznüksiz ösüş, täzelik we başarnykly çäksiz mümkinçiliklerimizi iýmitlendirýär.

Employeeshli işgärleriň bilelikdäki tagallasy bilen kompaniýamyz köp işlemek, şol bir gaýykda bilelikde işlemek we köp işlemek arkaly has ajaýyp üstünlikleri döredip biler! Täze ýyl täze başlangyç nokady, täze mümkinçilikler we täze kynçylyklar diýmekdir.Kompaniýamyzyň ähli agzalary işimizi has ýokary derejä çykarmak üçin yzygiderli tagalla etmegi ýüregine düwýärler.

news


Iş wagty: -anwar-08-2022