2019-njy ýylyň 31-nji dekabrynda “Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.” -iň ýyllyk ýygnagy.

2019-njy ýylyň 31-nji dekabrynda Şantong Hwapeng Precision Machinery Ltd. (HWAPENG) ýyllyk ýygnagy antantaý halkara sergi merkezinde geçirildi.Duşuşyga Baş sekretar Çen Weişeng we partiýasy çagyryldy.
HWAPENG elmydama kärhana wezipesini ýerine ýetirip, "Senagat üstünlikleri bilen ýurdy berkitmek we oňa jogap bermek" alýar.Bu ýyllyk ýygnagyň mowzugy HWAPENG halkynyň “yhlasly we yzygiderli” ösüş ideýalaryny beýan edýän “binýady berkitmek we uzak möhletleýin meýilnama düzmek”.Maslahatda her ýyl berilýän hormatly baýraklaryň arasynda "Ösüş zehin baýragy", "Ösüş ýyldyzy baýragy", "Iň çalt öňe gidiş işgäri baýragy", "Iň oňat işgär baýragy", "Hyzmat ýyldyzy baýragy", "Iň köp zähmet çeken işgär baýragy" bar diýilýär. , "Iň oňat dolandyryş baýragy", "Iň oňat topar baýragy" we ş.m., innowasiýa edermenligini, toparlaýyn hyzmatdaşlygyň ruhuny, agyrlygy we görgüleri paýlaşmagy, yhlasly tagallalary we kämilleşmegi dowam etdirmegiň ussat ruhuny goldaýar.

On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.
On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.
On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.

Hwapeng-iň korporatiw wezipesi, ýurdy berkitmek we önümçilikde gazanylan üstünlikler bilen jogap bermekdir. Hwapeng-iň korporatiw pikiri, işgärler üçin bagtly durmuş döretmek we jemgyýet üçin peýdaly.
Dabara dabara Sun Yi, Gong Şikai, Jiang ujujing we alýumin üçin uglerod senagatynyň beýleki tanymal şahsyýetleri, polat üçin uglerod senagatynyň ýolbaşçylary we myhmanlary, Pekin ylym we tehnologiýa uniwersitetiniň we Demirgazyk Hytaý Tehnologiýa Uniwersitetiniň hünärmenleri we alymlary gatnaşdy. şeýle hem Demirgazyk Hytaýdan we Demirgazyk-Günbatar Hytaýdan 20-den gowrak HWAPENG müşderi wekili.

Oňyn herekete geçiň, biri hökmünde birleşiň, söýüň we wepaly boluň, ösdürmäge çalyşyň we kompaniýanyň ýyllyk maksatlaryna we wezipelerine has joşgun we has ýokary söweş ruhy bilen ýetmäge çalyşyň!Öňe barýan ýolda kynçylyklar ýykylmaz ýa-da nädogry ýollar bilen bulaşmarys.Basyş sebäpli ýüz öwürmäň, üstünlikler sebäpli haýal etmäň.Öňe gidip, ýagty we açyk asman bar.Geljek ýylda ajaýyp üstünlik gazanarys.Geliň bilelikde işleşeliň we bilelikde öňe gideliň.

On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.
On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.
On December 31, 2019, the annual meeting of Shandong Hwapeng Precision Machinery Co., Ltd.

Iş wagty: -anwar-08-2022