1-nji awgustda, antantaý şäheri welaýatyň daşyndan getirilen tassyklanan wakany habar berdi

On August 1, Yantai City reported a confirmed case imported from outside the province

1-nji awgustda, antantaý şäheri welaýatyň daşyndan getirilen tassyklanan wakany habar berdi.Şundan ugur alyp, kompaniýa şol bir wagtyň özünde COVID-19 öňüni alyş we gözegçilik meýilnamasyny işe girizdi we adaty işewürligi ösdürmek bilen bir hatarda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik bilen baglanyşykly işleri ýaýratdy we durmuşa geçirdi.Epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek boýunça öňdebaryjy topar epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryny we dürli iş çärelerini durmuşa geçirmegi guraýar.4-nji awgustda kompaniýa epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin onlaýn işgärler ýygnagyny geçirdi.Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek boýunça öňdebaryjy topar epidemiýa ýagdaýyny seljerdi, öňüni alyş we gözegçilik çärelerini düşündirdi we möhüm meseleleri düzdi.

Aýratyn mazmun:
Delta wirusynyň aýratynlyklary, immunizasiýa sanjymlarynyň roly, epidemiýanyň ösüşini çaklamak we kesgitlemek, epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin täsirli çäreler, epidemiýa kadalaşdyrylan jogap we kompaniýanyň işiniň tertibi ösüşi.Kompaniýanyň umumy işewürligi gowy, epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek tertipli alnyp barylýar, hökümetiň berk ylmy öňüni alyş we gözegçilik, kompaniýanyň işjeň hyzmatdaşlygy we tutuş jemgyýetiň bilelikdäki tagallalary hökman täsirini azaldar. Okuw, iş we durmuş hakda COVID-19.

On August 1, Yantai City reported a confirmed case imported from outside the province

Hiç bir gyş ýeňip bolmaýar we bahar gelmez.Halkyň epidemiýa garşy alyp barýan söweşiniň öňünde ynamymyzy güýçlendirip, kynçylyklara çykyp bileris diýip umyt edýärin.Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklaýan uruşda ýeňiş gazanmak üçin birleşeliň we bahar gülleriniň gysga wagtda gelmegine garaşalyň! Epidemiýa ýagdaýynda hiç hili çykalga ýok;Epidemiýany ýeňip geçmek üçin jogapkärçilik ýok bolup bilmez.Bir ýürek we bir akyl bilen, öwrüp bolmajak dag ýok;Elleri we ýürekleri tutup, geçip bolmajak päsgelçilik ýok.


Iş wagty: -anwar-08-2022